PRIVACY VERKLARING

Privacy . 1 KERKFABRIEK NEERHAREN & PAROCHIE SINT LAMBERTUS Of KERKRAAD SINT LAMBERTUS PAROCHIE NEERHAREN en PAROCHIERAAD SINT LAMBERTUS NEERHAREN Kasteelstraat 69 3620 NEERHAREN LANAKEN e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ond. Nr KERKRAAD 0211.266.592 PRIVACY VERKLARING van KERKFABRIEK EN PAROCHIERAAD NEERHAREN Versie 15 november 2018 Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus, Kasteelstraat 69 te 3620 Neerharen-Lanaken hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Privacy . 2 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Kerkfabriek St. Lambertus Neerharen Kasteelstraat 69 3620 Neerharen Lanaken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aan wie is deze privacyverklaring gericht? Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten en prospecten, toeleveranciers en personen die diensten verlenen aan onze kerkfabriek en parochie Sint Lambertus. Alsook personen die roerende en onroerende goederen ontlenen, huren en pachten van de kerkfabriek. Privacy . 3 Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden door onze kerkfabriek en parochie Sint Lambertus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :  Ledenadministratie en dienstverlening aan leden  Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de parochie Sint Lambertus Neerharen  Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (bv. verjaardagen)  Het versturen van informatie over activiteiten en de werking van de parochie en de kerkfabriek.  Het versturen per post en per e-mail van nieuwsbrieven, folders, uitnodigingen, magazines e.d. die betrekking hebben op de activiteiten en werking van de parochie en de kerkfabriek.  Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)  Het opsturen van betalingsuitnodigingen, rekeningen e.d. voor ontlening van roerende goederen, huur of pachtvergoedingen van roerende en onroerende goederen. In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :  Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,  Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres  Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer e.d.  Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit  Interesses Privacy . 4  Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)  Opleiding en vorming  Aanwezigheid  Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de kerkfabriek en de parochie Sint Lambertus Neerharen, met uitzondering van :  Beeldmateriaal (voor public relations)  Contactgegevens (voor direct marketing)  … Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van externe dienstverleners voor:  Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) Privacy . 5  Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);  Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);  Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat  Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers  Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verstrekking aan derden - ontvangers Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :  Verbonden organisaties die deel uitmaken van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel, …)  Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)  Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)  Externe opleiders, trainers, adviseurs werkend in opdracht van de kerkfabriek of de parochie Sint Lambertus Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. ( Bij voorbeeld de politie die in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Privacy . 6 Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Of Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. Bewaartermijn Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus verbinden zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig : Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo maximaal mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  Alle personen die namens kerkfabriek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  Wij gebruiken een virusscanners en updaten deze systematisch en tijdig. Privacy . 7  We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u bv. het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren kunnen we vragen om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Privacy . 8 Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wijzigingen aan onze privacyverklaring Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 november 2018 .

Privacy . 1 KERKFABRIEK NEERHAREN & PAROCHIE SINT LAMBERTUS Of KERKRAAD SINT LAMBERTUS PAROCHIE NEERHAREN en PAROCHIERAAD SINT LAMBERTUS NEERHAREN Kasteelstraat 69 3620 NEERHAREN LANAKEN e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ond. Nr KERKRAAD 0211.266.592 PRIVACY VERKLARING van KERKFABRIEK EN PAROCHIERAAD NEERHAREN Versie 15 november 2018 Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus, Kasteelstraat 69 te 3620 Neerharen-Lanaken hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Kerkfabriek St. Lambertus Neerharen Kasteelstraat 69 3620 Neerharen Lanaken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij willen graag onze verklaring actueel houden, daarom is de volledige verklaring is raad te plegen via onze website http://www.stlambertusneerharen.be We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en we gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen of aan derde partijen indien noodzakelijk.. Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo maximaal mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige toegang. U heeft recht op de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.