Sint Lambertus Parochie

 

Het lijdensverhaal van Jezus 

Wat betekent Pasen voor ons in deze moderne digitale tijd? 

We laten ons leiden door het vaste ritme van vieringen, stilte, korte meditaties verhalen,  om zo te ervaren wat

het Paasfeest ons nog te vertellen heeft.

 

 

Wanneer de natuur zijn winterkleed aflegt en zijn eerste groene groeipuntjes laat zien, leven wij toe naar het grote feest van Pasen. 

We gaan in deze dagen met ons zelf op weg om te ontdekken wat de lijdende, stervende en verrezen Christus in deze tijd ons te vertellen heeft. 

Dit doen wij door ons o.a. te laten leiden door het vaste ritme van vieringen, stilte, korte meditaties, verhalen, gesprekken. 

Op weg naar Pasen is: jezelf leren kennen, de juiste weg kiezen, de weg die je bewust opgaat, opnieuw geboren worden.

Aan alle onderdelen die tijdens deze dagen gehouden worden kunt u deelnemen, maar het is uw vrije keuze.

U bent van harte welkom om mee op weg te gaan.

 

node-header
Als voorbereiding op het paasgebeuren

 

 

Volg het dagelijks Evangelie    https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel 

 

 

 

 

 

 Geschiedenis: Sint Lamertus Parochie Neerharen.

De parochie is vermoedelijk zeer oud. Het patronaatsrecht was in handen van de heren van Neerharen. Het tiendrecht werd, eind 12e eeuw, door Willem van Pietersheim geschonken aan de Abdij van Hocht.

De voormalige kerk had vermoedelijk een kern uit de 11e eeuw, opgetrokken uit breuksteen en kiezels. De westtoren was waarschijnlijk in mergelsteen gebouwd en in gotische stijl. In 1760 nog werd het schip verhoogd en een nieuw koor gebouwd. In 1837 werd het koor verlengd en het portaal van de zuidzijde naar de voorgevel verplaatst. In 1875 werd deze kerk gesloopt.

 

Zij week voor de huidige kerk, ontworpen door Herman Jaminé.

 

Gebouw:

 

Het huidige gebouw is een neoromaanse, bakstenen kerk die afgewerkt is met gele natuursteen. De toren heeft vier geledingen en een ingesnoerde naaldspits.

 

Meubilair:

 

De kerk bevat twee zijluiken van een midden 16e eeuwse triptiek, voorstellende een Ecce Homo, een Graflegging, Sint-Lambertus en Sint-Petronella, en een portret van de schenkster. Uit 1659 dateert een schilderij van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand.

 

Ook is er een altaarstuk, voorstellende het lijden van Christus en de Boom van Jesse, uit omstreeks 1525.

 

Er zijn diverse beelden, zoals een 16e eeuwse gepolychromeerd houten Sint-Anna te Drieën; een Onze-Lieve-Vrouw met Kind van omstreeks 1600; uit hetzelfde materiaal een Sint-Blasius en een Sint-Lambertus (beide 17e eeuws); en een eiken beeld van Bernard van Clairvaux uit omstreeks 1700.

 

Het hardstenen doopvont dateert van 1699. Hoofd- en zijaltaren en biechtstoelen zijn neoromaans.

 

Er zijn enkele oude grafstenen, waaronder een 14e eeuwse, voorstellende een geharnaste ridder, en enkele 18e eeuwse stenen.

 

Website:

 

www.stlambertusneerharen.be

 

 

IMG 3328  

   IMG 3326e1d13fe55dc6a38032082c9ff95f8286--in-the-present-martyr

  

 1. : Kasteelstraat 32 B-3620 Neerharen (Lanaken), Dekenaat: Maasmechelen Lanaken, Bisdom: Hasselt

In cluster noord :
elke zaterdagavond om 18 uur in St.-Pieter Rekem
(samen verzorgd door en bijzonder voor : Neerharen, Smeermaas en Rekem)

 In cluster zuid :

 elke zondagmorgen om 9u30 in St.-Lambertus Veldwezelt

 (samen verzorgd door en bijzonder voor : Gellik, Kesselt en Veldwezelt)

 In cluster centrum :

 elke zondag om 11 uur in St.-Ursula Lanaken

 (samen verzorgd door en bijzonder voor : St.-Servaas en St.-Ursula)

 

Contactpersonen:  E.H. Pastoor G. Vanherck        Kasteelstraat 69        3620 Neerharen           Tel.: 089714407

 

 

________________________________________________________


________________________________________________________

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

PRIVACY VERKLARING

Privacy . 1 KERKFABRIEK NEERHAREN & PAROCHIE SINT LAMBERTUS Of KERKRAAD SINT LAMBERTUS PAROCHIE NEERHAREN en PAROCHIERAAD SINT LAMBERTUS NEERHAREN Kasteelstraat 69 3620 NEERHAREN LANAKEN e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ond. Nr KERKRAAD 0211.266.592 PRIVACY VERKLARING van KERKFABRIEK EN PAROCHIERAAD NEERHAREN Versie 15 november 2018 Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus, Kasteelstraat 69 te 3620 Neerharen-Lanaken hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Privacy . 2 Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Kerkfabriek St. Lambertus Neerharen Kasteelstraat 69 3620 Neerharen Lanaken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Aan wie is deze privacyverklaring gericht? Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten en prospecten, toeleveranciers en personen die diensten verlenen aan onze kerkfabriek en parochie Sint Lambertus. Alsook personen die roerende en onroerende goederen ontlenen, huren en pachten van de kerkfabriek. Privacy . 3 Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens? Uw persoonsgegevens worden door onze kerkfabriek en parochie Sint Lambertus verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :  Ledenadministratie en dienstverlening aan leden  Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de parochie Sint Lambertus Neerharen  Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (bv. verjaardagen)  Het versturen van informatie over activiteiten en de werking van de parochie en de kerkfabriek.  Het versturen per post en per e-mail van nieuwsbrieven, folders, uitnodigingen, magazines e.d. die betrekking hebben op de activiteiten en werking van de parochie en de kerkfabriek.  Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)  Het opsturen van betalingsuitnodigingen, rekeningen e.d. voor ontlening van roerende goederen, huur of pachtvergoedingen van roerende en onroerende goederen. In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :  Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,  Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres  Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, rijksregisternummer e.d.  Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit  Interesses Privacy . 4  Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)  Opleiding en vorming  Aanwezigheid  Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de kerkfabriek en de parochie Sint Lambertus Neerharen, met uitzondering van :  Beeldmateriaal (voor public relations)  Contactgegevens (voor direct marketing)  … Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij gebruik maken van externe dienstverleners voor:  Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider) Privacy . 5  Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);  Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);  Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat  Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers  Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verstrekking aan derden - ontvangers Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :  Verbonden organisaties die deel uitmaken van onze federatie/koepel (de federatie/koepel zelf, de andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel, …)  Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)  Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)  Externe opleiders, trainers, adviseurs werkend in opdracht van de kerkfabriek of de parochie Sint Lambertus Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. ( Bij voorbeeld de politie die in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Privacy . 6 Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Of Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving. Bewaartermijn Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus verbinden zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan nodig : Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo maximaal mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;  Alle personen die namens kerkfabriek van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  Wij gebruiken een virusscanners en updaten deze systematisch en tijdig. Privacy . 7  We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Aan deze medewerkers wordt enkel toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u bv. het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren kunnen we vragen om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Privacy . 8 Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wijzigingen aan onze privacyverklaring Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 15 november 2018 .

Privacy . 1 KERKFABRIEK NEERHAREN & PAROCHIE SINT LAMBERTUS Of KERKRAAD SINT LAMBERTUS PAROCHIE NEERHAREN en PAROCHIERAAD SINT LAMBERTUS NEERHAREN Kasteelstraat 69 3620 NEERHAREN LANAKEN e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Ond. Nr KERKRAAD 0211.266.592 PRIVACY VERKLARING van KERKFABRIEK EN PAROCHIERAAD NEERHAREN Versie 15 november 2018 Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus, Kasteelstraat 69 te 3620 Neerharen-Lanaken hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als kerkfabriek en parochie Sint Lambertus Neerharen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Kerkfabriek St. Lambertus Neerharen Kasteelstraat 69 3620 Neerharen Lanaken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij willen graag onze verklaring actueel houden, daarom is de volledige verklaring is raad te plegen via onze website http://www.stlambertusneerharen.be We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en we gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen of aan derde partijen indien noodzakelijk.. Kerkfabriek en parochie Sint Lambertus bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo maximaal mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige toegang. U heeft recht op de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking. Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming : Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pastoors van De Parochie St.Lambertus Neerharen

 

DE PASTOORS VAN NEERHAREN 

We spoorden in ons parochiearchief de namen op van de pastoors van Neerharen
En slaagden erin af te dalen tot in 1545.
In een tijdsspanne van 400 jaar maakten we kennis met 27 pastoors, waarvan sommige zeer kort maar ook andere opvallend lang hier vertoefden. Zo kenden wij een zekere pastoor Vanderhoeven, ook in Neerharen geboren, die 44 jaar bij ons verbleef.
Het record werd echter geslagen door pastoor Wouters, die hier stierf in hoge ouderdom van 87 jaar en 55 jaar lang pastoor was van onze parochie.

Vanaf 1545 vonden wij volgende namen :

  1. SIMON BROUWERS 1545-1560
  2. EMILE JAMAR   1560-1580
  3. CONRAD GROULAERTS   1580-1599
  4. THEODOOR ESTERNEL   1599-1606
  5. GUILLAUME CABO   1606-1627
  6. SEVERIN BURTHON   1627-1645
  7. ALBERT DAEMS   1645 1672   

In onze oude boeken vonden we enkele nota’s over pastoor Daems, die 27 jaar lang herder   was van onze parochie. Wij lezen over hem, dat hij elk jaar een ganse week de Mis ging lezen op het grafelijk kasteel voor de zielenrust van de bloedverwanten van de graaf.
Als vergoeding mocht hij zijn koeien in de weide van de hoge heer laten grazen. In die oude tijd hielden de pastoors, om te kunnen leven, er een boerderijke en zelfs koeien er op na. Doch in 1649 raakte onze pastoor in onenigheid met de graaf, die te zeer de baas wilde spelen in zijn parochie. De graaf verbrak de overeenkomst en de pastoor zijn koe mocht niet meer grazen in de grafelijke weide. Erger nog, in 1664 legde de graaf een leenheffing op de pastorale en kerkelijke goederen, wat in strijd was met de wet. Pastoor Daems stierf plots op 25 februari 1672.
   

VIII   JAN MEEX   _1672-1678

Pastoor Jan Meex was geboren in Rekem en was daar eerst enkele jaren kapelaan. Hij speelde in Rekem, waar hij bleef wonen ook na zijn benoeming te Neerharen,een niet keurige rol. De pastoor van Rekem, Christiaan Ghilsen, lag overhoop met de kasteelheer, die zelfs klachten over hem naar Rome stuurde om hem weg te krijgen. Pastoor Meex profiteerde van deze toestand en trachtte bij de graaf in de gunst te komen.
De graaf bekwam van de bisschop, door middel van zijn broer, kanunnik te Luik, de afzetting van pastoor Ghilsen en de benoeming van Meex tot pastoor te Rekem. Pastoor Ghilsen werd uit de pastorie gezet en pastoor Meex deed er zijn intrede.
Ondertussen had men echter te Rome de zaak met meer ernst onderzocht en indringer Meex werd in de kerkban geslagen. Ondanks alles bleef Meex met de steun van de graaf zijn werk te Rekem voortzetten. Maar als Meex de mis deed, bleef de kerk leeg, met uitzondering natuurlijk van de graaf en zijn personeel. Van hogerhand werd uiteindelijk Meex uit de pastorie gezet. In zijn laatste
levensjaren verzoende hij zich met de kerk en stierf te Rekem op 11 maart 1710. Men zegt, dat hij nabij de petronellakapel begraven ligt.
 

 

 

IX   ALBERT MESKENS   1678-1680

Om pastoor Meex op te volgen werd Albert Meskens naar Neerharen gestuurd. Vanwege de moeilijke opvolging kon deze echter hier niet wennen, want hij arriveerde in 1678 en vertrok al in 1680. De oorzaak van zijn vroegtijdig vertrek lag in de droeve erfenis die hij aantrof.
Vooreerst vond hij een verwaarloosde pastorie, die vijf jaar lang had leeg gestaan, omdat zijn voorganger in Rekem was blijven huizen. Bovendien lag hij vanaf zijn aankomst in ongenade met de graaf, die met lede ogen zijn vriend Meex van het toneel zag verdwijnen. Vanwege deze omstandigheden besloot pastoor Meskens zijn verplaatsing aan te vragen.
Na nauwelijks een verblijf van twee jaar werd hij benoemd tot pastoor van Stein, dat destijds ook deel uitmaakte van het bisdom Luik. Daar leefde hij nog 27 jaar en stierf er in 1707.
 

 

 

X   HERMAN WOUTERS   1680-1735  

Pastoor Wouters was geboortig uit Grootloon en verbleef hier meer dan 50 jaar. Bij zijn aankomst vond hij de pastorie steeds in een vervallen toestand. Ook de in de tiende eeuw opgerichte kerk was er ellendig aan toe. (de huidige kerk werd gebouwd in 1878)
Hij vond nog geen godslamp voor het tabernakel en moest het stellen zonder sacristie.
Enkel achter het altaar op het koor trof hij een kleine kast aan, waarin zich een armzalige voorraad gewaden bevond. Bovendien bleven hem geen tegenslagen gespaard. Bij een inbraak in de kerk werd de enige zilveren kelk gestolen en moest hij zich, bij opdragen van de mis bedienen van een simpele tinnen pot. Tot overmaat van ramp werd in 1701 ook nog de kerk geplunderd door rondzwervende soldaten, die doopvont en heiligenbeelden in scherven sloegen.
In zijn laatste levensjaren kreeg hij de hulp van een assistent Conrad Sneewarts.
Toen deze echter in 1735 overleed, verloor hij de moed en gaf zijn ontslag.
Hij bleef echter wonen in Neerharen, waar hij in de hoge leeftijd van 87 jaar overleed op 3 november 1739.

 

 

XI   HERMAN VINKENROY   1735-1747  

Pastoor Vinkenroy was afkomstig van Kortessem en stond bekend als een zeer ijverig priester, die vooral het geestelijke ter harte nam. Hij was o.a. de oprichter van het broederschap van de H. Rozenkrans, dat thans nog bestaat en waarvan als oprichtingsdatum in de nog bewaarde bulle 12 november 1742 vermeld staat.
Ook voor het stoffelijke van de parochie had hij belangstelling, want als unicum verhalen onze archieven, dat hij van zijn overheid de toelating bekwam een brouwerij in zijn pastorie in te richten met de bedoeling hier voordeel uit te halen voor kerk en pastorie.
Hij ging zelfs hiervoor een lening aan bij twee oude juffrouwen uit het begijnhof te Hasselt.
De onderneming viel echter tegen, zodat zijn opvolger besloot zich weer van de brouwerij te ontdoen en te verkopen. Pastoor Vinkenroy overleed op 7 maart 1747.
 

 

 

XII   NICOLAAS VANDERHOEVEN   1747-1791  

Na pastoor Wouters, die meer dan 50 jaar aan het hoofd van onze parochie stond, komt het langste verblijf met 44 jaar toe aan Nicolaas Vanderhoeven. Opvallend is, dat hij een kind uit eigen parochie was, want in ons doopregister staat zijn naam ingeschreven op 4 oktober 1714.
Het is niet uitgesloten,dat zijn naam gelijk loopt met Vanderhoven, daar in de loop der tijden een naam gemakkelijk bloot stond aan verandering van uitspraak en/of schrijfwijze. In elk geval zijn beide familienamen nu nog in de streek en omgeving gekend.
Pastoor Vanderhoeven begon zijn loopbaan als kapelaan aan de Sinte Catharinakerk te Maastricht en kwam op de leeftijd van 33 jaar terug naar zijn geboorteplaats Neerharen.
Een zijner neven bekleedde hier bij heeroom het ambt van koster en werd later zelf ook priester. Onze archieven melden dat deze als kapelaan te Maastricht uitschitterde door zielenijver en bij het uitbreken van een cholera-epidemie zeer jong stierf.
Pastoor Vanderhoeven ging bij de bevolking van Neerharen door als een vroom en arbeidzaam priester, stond bekend als een uitstekend zanger en was bedeeld met grote muzikale kennis.
Bij zijn dood werd hij begraven op ons kerkhof, waarschijnlijk tegen een der buitenmuren van de oude kerk,waartegen zijn grafsteen rechtop stond. Dit blijkt uit het grafschrift in het portaal van onze nieuwe kerk, waarheen na afbraak van het oude kerkgebouw in 1875 deze steen werd overgebracht.
“Hiertegenover liggen Willem Vanderhoeven gestorven de .. september 1729 en zijn huisvrouw Maria Dubois gestorven de 4 februari 1735.
Beide ouders van E.H. NICOLAAS VANDERHOEVEN pastoor dezer parochie, gestorven de 30 juli 1791 in de ouderdom van 77 jaar en 44 jaar pastoor. Bid God voor de zielen.”

 

 

XIII   PIERRE COENENGRACHTS   1791-1792 

Pastoor Coenengrachts was geboortig van Herderen en verbleef slechts een jaar als herder te Neerharen. De Oorzaak van zijn vroegtijdig vertrek moeten we waarschijnlijk zoeken bij de lamentabele toestand van de kerk, maar ook bij de onbewoonbare pastorie, die op invallen stond. Destijds stond de pastorie naast de kerk, waar thans de nieuwe parochiezaal staat

Pastoor Coenengrachts werd in 1792 overgeplaatst naar Riemst.

 

 

XIV   LAMBERT SMEESTERS   1792-1816  

Lambert Smeesters, geboren te Maastricht in 1749, werd na zijn priesterwijding benoemd tot rector bij de adellijke dames op het kasteel van Hocht.
In 1792 werd hij als herder naar Neerharen gezonden om er 24 jaar te vertoeven. Onrechtstreeks danken wij aan deze benoeming onze huidige pastorie.
Het kasteel van Hocht was namelijk zijn oud-rector zodanig genegen,dat de abdij niet toeliet, dat hij zijn intrede deed in de totaal vervallen pastorie naast de kerk, maar hem een nieuwe woning schonk, die op onze dagen nog in gebruik is, en de huidige pastoor huisvest.
Nochtans heeft deze pastoor niet veel gelukkige dagen gekend.
De kerkvervolging van de Franse revolutie had ook in Neerharen zijn weerslag.
Pastoor Smeesters weigerde de voorgeschreven eed van trouw aan de Franse bewindvoerders af te leggen en om niet op transport gezet te worden zocht hij zijn redding in de vlucht.
In 1798 nam hij afscheid van zijn parochianen om zich te verbergen op de hoeve van Willem Vanderhoeven. Zijn verblijfplaats kwam echter ter ore van de bezetter en hij vond een nieuw schuiloord bij pachter Beaujean op Hocht, waar hij 16 maanden verbleef.
In al deze tijd zat Neerharen zonder herder en er werden 18 personen zonder lijkdienst begraven. Nochtans zorgde pastoor Smeesters ervoor allen in het geheim te berechten en ook de nodige doopsels in de huizen bij valavond toe te dienen.
In 1800 kon hij weer terugkeren naar zijn pastorie om er in 1816 in de leeftijd van 67 jaar rustig te overlijden.
Pastoor Smeesters ging in Neerharen door voor een heilig man en was zeer geliefd bij de bevolking.
 

 

 

XV   KAREL VANGELEEN   1816-1837

Evenals zijn voorganger was ook priester Vangeleen Maastrichtenaar en kwam, na eerst kapelaan te zijn geweest van de Sint-Servaas van zijn geboortestad, in 1816 naar Neerharen.
Hij vond er een zeer moeilijke taak. Tengevolge van de Franse revolutie waren alle kerkelijke goederen door de staat verbeurd verklaard.
Alle betaalmiddelen waren dus niet enkel aan de parochie maar ook aan de pastoor ontnomen.
De parochianen moesten voor zijn levensonderhoud instaan. De gemeente verplichte zich hem jaarlijks voor zijn diensten 500 Luikse goudguldens te betalen.
Nochtans hield pastoor Vangeleen het hoofd boven water. Ondanks de geringe middelen waarover hij beschikte, slaagde de hij erin de nodige restauraties aan zijn kerk uit te voeren.
Zo bevond zich in de oude kerk de hoofdingang aan de zijkant. De pastoor deed deze poort dichtmetselen en een nieuwe ingang maken onder de toren door.
Maar onder deze toren stond een stuk van grote waarde geborgen, nl. de doopvont.
De onkundige werklieden hebben toen bij het doorbreken van die toren dit kunstwerk in gruizelementen geslagen. De pastoor was er niet bij ,hij lag ziek te bed.
Inderdaad was pastoor Vangeleen in zijn laatste levensjaren ziekelijk en gebrekkig en kreeg zes jaar bijstand van een kapelaan, die later opvolger zou worden met name Willem Paulussen.
Pastoor Vangeleen was 21 jaar pastoor en zijn grafsteen bevindt zich in het portaal van de kerk. We kunnen er op lezen:
“Hier ligt begraven CAROLUS VANGELEEN geboren te Maastricht
Den 26 mei 1772 en alhier overleden den 11 november 1837”

 

XVI     WILLEM PAULUSSEN   1837-1839

Pastoor Willem Paulussen werd geboren te Caberg in 1801 en was na zijn priesterwijding eerst 4 jaar werkzaam als kapelaan te Elen. Vandaar werd hij in 1831 overgeplaatst naar Neerharen om pastoor Vangeleen vanwege zijn slepende ziekte bij te staan.
Na dezer dood werd hij in 1837 tevens zijn opvolger maar zou helaas zijn ambt maar twee jaar uitoefenen.
Zijn vroege dood, amper 38 jaar, was te wijten aan een droevig ongeval.
Op zekere avond ging hij te voet naar Boorsem om te luisteren naar een sermoen van een Missie. Door de duisternis misleid viel hij echter na afloop van de late plechtigheid bij het uitgaan van de kerk en kwetste zich aan een zijner benen. Het zogenaamde “koude vuur” maakte zich meester van de wonde en na enkele dagen overleed hij.
Hij werd te Neerharen onder grote belangstelling begraven en nu nog prijkt zijn graftombe in het portaal van de kerk vlak naast de steen van zijn voorganger,die als kapelaan trouw diende.
Men leest er de volgende tekst:
“ Bid voor de ziel van zaliger den :
 

EERWAARDE HEER PETRUS WILHELMUS PAULUSSEN

Geboren den 20 april 1801 te Caberg, priester gewijd in 1827 Kapelaan te Elen vier jaren,   coadjutor in Neerharen zes jaren en alhier pastoor sedert december 1837 en en eindelijk den 10 januari 1839 in het midden zijner in de heer onvoorzien overleden”

 

 

XVII   HENRI RUTTEN   1839-1842  

Pastoor Henri Rutten was afkomstig van Kessenich en was eerst Kapelaan in Lanaken.
Vandaar kwam hij na een vroegtijdige dood van Pastoor Paulussen naar Neerharen.
Hij verbleef maar drie jaar in de parochie. Daar een nieuw kerkgebouw in het verschiet lag,
waartegen hij opzag, verkreeg hij zijn verplaatsing in 1842 naar Elen, waar hij nog 30 jaar het pastoorsambt waarnam om er in 1872 te overlijden.

 

XVIII     MATHY KUMMEL   1842-1844 

Na de overplaatsing van pastoor Rutten naar Elen werd ter ruiling de Kapelaan van Elen naar Neerharen gestuurd met de opdracht een nieuwe kerk te bouwen. Mathias Kummel was geboortig van Maaseik.
Hij kon echter zijn plannen niet uitvoeren,want een kwijnende ziekte overviel hem en hij stierf al na een verblijf van één jaar op 27 december 1843 op de nog jeugdige leeftijd van   39 jaar.  

 

 

XIX   NICOLAAS MICHIELS   1844-1876

Pastoor Nicolaas Michiels werd in 1812 te Grubbenvorst geboren.
Hij werd de grote plannenmaker, uitvoerder en zelfs schuldelger van de nieuw te bouwen kerk, die tenslotte door zijn opvolger pastoor Bollen zou worden voltooid.Dit tweetal bouwde een kerk, die met uitzondering van de kerk van Leut zijns gelijke in de ganse Maasvallei niet vond.
Voor dat pastoor Michiels naar Neerharen kwam, was hij zes jaar kapelaan te Millen.
Te Neerharen verbleef hij 32 jaar. Bij zijn aankomst liet hij de pastorie, die in een desolate toestand verkeerde, herbouwen en vergroten en gaf haar huidige vorm.
Zijn grootste zorg werd echter de bouw van de nieuwe kerk. Toen men na zijn dood zijn testament opende, stelde men vast,dat hij al zijn goederen en bezittingen aan de nieuwe kerk had vermaakt : 12 hectaren grond met twee huizen gelegen te Kessel en te Swolgen.
Pastoor Michiels mocht de bouw van de nieuwe kerk niet beleven, want hij stierf te Neerharen op 22 maart 1876, na op het feest van Sint-Jozef nog de H Mis te hebben opgedragen.
Hij werd begraven voor de hoofdingang van de kerk.
 
 Knipsel1Knipsel

 

XX   WILLEM BOLLEN    1876-1879

Pastoor Bollen werd geboren te Genk in 1841. Na zijn priesterwijding was hij 5 jaar kapelaan te Achel en nadien nog 7 jaar aan de Sint-Jan van Tongeren.
Na het overlijden van pastoor Michiels werd hij als nieuwe herder naar Neerharen gezonden.
Hij zette zich zonder aarzelen aan de arbeid om de uitgewerkte plannen van zijn voorganger tot uitvoering te brengen.
Reeds in het jaar zijner aankomst werd overgegaan tot de eerste steenlegging en de plechtige wijding vond plaats op 24 juli 1878.
De vreugde van pastoor Bollen zou echter niet van lange duur zijn. Een steeds erger wordende maagkwaal ondermijnde zijn gezondheid.
Hij stierf op 15 september 1879, betreurd door al zijn parochianen in de leeftijd van 38 jaar.
Nauwelijks een jaar na de voltooiing van het nieuwe kerkgebouw.

 

XXI     HENRI PEETERS   1879-1917

Tot opvolger van de diep betreurde en te vroeg gestorven pastoor Bollen werd als nieuwe herder aangesteld Henri Peeters, die geboren werd te Tegelen in 1840.
Na zijn priesterwijding in 1866 werd hij eerst 10 jaar kapelaan te Aubel en daarna nog 4 jaar te Lanaken, van waaruit hij in 1879 als herder naar Neerharen kwam, dat destijds maar nauwelijks 500 inwoners telde.
Bij zijn aankomst vond hij natuurlijk tot zijn grote vreugde een nieuw pas gebouwde kerk.
Maar van binnen was ze nog leeg en kaal. Tijdens zijn ambtsperiode zou hij haar moeten voorzien van het nodige meubilair. Zo zorgde hij o.a. : voor de preekstoel, biechtstoelen, communiebank, altaren, orgel, kruisweg, kerkgewaden, beschildering….enz.
Ook wordt hij in 1906 vernoemd als stichter van de plaatselijke Boerenbond.
Zijn vrije uren besteedde hij aan de studie van de plaatselijke geschiedenis, zodat dankzij zijn interesse vele gebeurtenissen vanuit en voor zijn tijd bekend bleven.
Hij kopieerde de oude archieven van zijn voorgangers en hield alle belangrijke feiten uit zijn parochie regelmatig bij in een speciaal boek, dat thans nog op de pastorie bewaard wordt.
In 1917 verliet hij onze parochie om op rust te gaan bij zijn familie in Nederlands Eisden.
Daar stierf hij tijdens de eerste wereldoorlog in 1918
 

 

XXII       JOSEPH HAUBEN   1917-1927

Pastoor Joseph Hauben werd geboren in Uikhoven op 22 november 1872 en begon zijn loopbaan als leraar aan de colleges van Hasselt en Saint-Roch, waarna hij benoemd werd tot directeur van het Heilig-Hart College te Mechelen-aan-de-maas.
In 1917 kwam hij naar Neerharen. Hij stond bekend om zijn joviale omgang en richtte in 1924 samen met Mej Jeanne Claessens de vrouwengilde op.
Na een verblijf van 10 jaar werd hij in 1927 benoemd tot Deken van Maaseik. Hij werd ziek en men bracht hem over naar zijn familie in Rekem, waar hij overleed op 28 november 1929.
Zijn laatste wens was begraven te mogen worden te Neerharen, waar een platte grafsteen voor de ingang van onze kerk ons nog steeds herinnert aan deze nobele priester.
 

XXIII     JAN SEGERS 1927-1953

Pastoor Jan Segers werd geboren te Neeritter op 22 januari 1882.
Na zijn priesterwijding werd hij in 1906 kapelaan te Sint-Truiden. Na eerst 5 jaar pastoor te zijn geweest te Gotem werd hij in 1927 naar Neerharen gezonden als opvolger van pastoor Hauben. Pastoor Segers was een neef van Mgr. Rutten, bisshop van Luik.
In 1939 liet hij onze kerk opnieuw schilderen. Hij was de oprichrter van de bond van het H. Hart. In 1953 vertrok hij op rust naar Maaseik, waar hij schielijk overleed op 23 december 1962 op de leeftijd van 80 jaar.

 

XXIV   PIETER PALMANS 1953-1961

Pastoor Pieter Palmans werd geboren te Peer op 14 juni 1902.Na zijn priesterwijding werd hij eerst enkele jaren leraar aan het college te Herstal en daarna kapelaan te Leopoldsburg, om in 1953 naar Neerharen te komen. Pastoor Palmans zorgde o.a. voor de verfraaiing van onze kerk. Hij plaatste er nieuwe stoelen en zorgde voor passende misgewaden. Hij was de oprichter van het Marialegioen en de Mijnwerkersbond en maakte een begin met liturgische vernieuwingen. In 1961 werd hij als pastoor overgeplaatst naar stokkem.

  
 XXV     EMILE BROUWERS     1961- 1982

Geboren te Sittard op 12 juni 1910 werd hij priester in 1936.
Hij was eerst kapelaan te Welkenraedt en dan te Slenaken. Bij de bevrijding in 1945 werd hij kapelaan te Meeuwen. Na een verblijf aldaar van 10 jaar werd hij in 1955 pastoor te Meeswijk om in 1961 overgeplaatst te worden naar Neerharen.
Hij was een doener, hij verfraaide de kerk en liet er centrale verwarming in plaatsen.
Zo bouwde hij de parochiezaal die nu nog door de gemeenschap gebruikt wordt.
Ook de liturgische verandering werd met hem doorgevoerd.
In 1982 verliet hij Neerharen en werd Rector in het rusthuis Sint-Jozef te Tongeren.
In 1994 ging hij op rust in het Woon en zorgcentrum te Tongeren, waar hij overleed op 18 januari 2006 , op een leeftijd van 96 jaar. Zijn laatste wens was, begraven te worden te Neerharen.
Pastoor Emile Brouwers ligt begraven, links voor de ingang van de kerk.

  

XXVI FRANZ SCHIFFLERS   1982- 1986

 

Pastoor Franz Schifflers werd geboren in Aken op 14 januari 1920.
Hij werd priester gewijd in Luik op 4 juli 1943, waarna hij onderpastoor werd in
Sainte-Marie-Des-Anges in Luik. Op 1 augustus 1948 werd hij onderpastoor in de parochie
Sint-Odulphus in Borgloon. Vanaf 1 oktober 1961 werd hij pastoor in Kiewit-Hasselt.
Daar zijn voorganger Emile Brouwers Rector in Tongeren was geworden werd hij vanaf 1 mei 1982 de nieuwe pastoor van de Sint-Lambertusparochie in Neerharen.
Pastoor Franz Schifflers was een vrome priester een man van gebed.
Hij leefde somber en was in dienst van zijn parochianen.
Op 1 januari 1986 is hij op rustpensioen gegaan.
E.H. Schifflers Franz is op 25 oktober 2010 overleden in Eindhoven.

 

XXVII   AUGUST VANHERCK 1986-